Preso® MassCOIN®

Masscoin

Podstawowe równanie przepływu dla przepływomierza Coin® jest pochodną twierdzenia Bernouliego (bilans energetyczny i równanie ciągłości). Zaprojektowane przewężenie wytwarza różnicę ciśnienia równą masie lub objętościowemu natężeniu przepływu. Różne współczynniki H/D są używane do pokrycia różnych zakresów przepływu. Przepływomierz serii Coin® może być użyty w bardzo trudnych aplikacjach. Przepływomierze Coin® charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru. Dzięki swej zwartej i mocnej konstrukcji, przepływomierz Coin® może zostać użyty do pomiaru przepływu czystych cieczy, pary, gazów, powietrza, szlamów, zawiesin włączając w to nawet ciecze ścierne i korozyjne oraz o ciecze wysokiej lepkości.

  • wysoka dokładność
  • mały spadek ciśnienia

Media:
Chemia, petrochemia, oleje, media farmaceutyczne, gazy, woda, inne.

Zakres pomiaru:
800 do 210 000 l/min

Temperatura:
0 do 149 °C

Ciśnienie:
0 do 103 bar